Hydroponics: A Solution for Suburban Farmers

Vietnam needs to replace unsafe and unproductive farming practices which pollute the environment and damage people’s health. Hydroponics may be part of the solution.Hydroponics is a method of growing plants in a nutrient-rich water-based environment. It has many...

Child-Friendly Library Concept Spreads

In the process of preparing for another Child-Friendly Library to be installed in 2019, YWAM Mercy visited three lower-secondary schools along with representatives of Luc Nam’s Education Department to survey the needs of their libraries.During the visit, we were...

How We Prepare a Community-Presented Communication Night

Communication Nights are a great way to deliver information to the community in an entertaining way. These events attract a large percentage of the community so they are very effective at reaching them with important development messages. A Communication Night...

Hội chợ từ thiện thường niên HIWC giúp gắn kết cộng đồng

Hội chợ từ thiện thường niên lần thứ 26 do Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội HIWC tổ chức đã cho YWAM Mercy             một cơ hội để giới thiệu và chia sẻ cho hơn 8,500 người tham dự về công việc phát triển các cộng đồng còn gặp khó khăn của tổ chức chúng tôi.Khoản...

Đào tạo cho giáo viên để thay đổi cuộc sống của trẻ em

Cộng đồng xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) gần đây đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể thành phố Hà Nội để xây dựng lại trường học. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo địa phương hiểu rằng chỉ riêng thiết bị mới và cơ sở vật chất hiện đại là không đủ để mang lại sự thay đổi cho cuộc sống...